Projeler

Ceylanpınar Bölgesi Yeraltı Suyunun Modellenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması

 

Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sınıraşan bir akifer sistemi olan Ceylanpınar Bölgesi yeraltı suyu kütlesinin mevcut durumunun fiziksel ve matematiksel analizinin yapılması, akifer parametrelerin değerlendirilmesi ve baskı faktörlerinin analizi aracılığıyla sayısal modellerin yapılması, geleceğe dönük senaryoların oluşturulması ve su yönetim planının hazırlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Ceylanpınar akifer sisteminin jeolojik ve hidrojeolojik özelliklerinin belirlenmesi, beslenme-boşalım ilişkilerinin araştırılması ve tanımlanması, hidrojeolojik parametrelerin hesaplanması çalışmaları yapılmaktadır.

 

Ceylanpınar akifer sisteminin tanımlanarak, ülkemiz yararına verimli ve etkin olarak kullanılmasına hizmet edecek proje kapsamında Şanlıurfa’ya saha ziyaretinde bulunulmuş, Bakanlığımız ilgili kurumları (DSİ, MGM) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli veriler ve haritalar temin edilmiş ve analizleri yapılmıştır. Ceylanpınar yeraltı suyu akiferinin mevcut ve gelecekteki su bütçesini hesaplamak ve modellemesini yapmak üzere kullanılacak yazılımın hidrometeorolojik modülü hazırlanmıştır. Proje, sınıraşan Ceylanpınar yeraltı suyu akifer sisteminin; ülkemizin sınıraşan su politikaları yaklaşımı doğrultusunda yönetimine altyapı oluşturmak suretiyle katkı sağlayacaktır. 2014 yılında başlatılan proje, 2016 yılı sonunda tamamlanacaktır.

Beyşehir Gölü Alt Havzası’nda Su Kaynakları Yönetimi Boşluk Analizi Çalışması

 

Su yönetimi ve su politikası konuları ile ilgili çalışan kurumların çakışan konularının belirlenerek; çakışmaları ve çatışmaları gidermek amacıyla atılabilecek adımlar tespit edilmesinin amaçlandığı bu projede pilot saha olarak seçilen Konya Kapalı Havzası’nda yer alan Beyşehir Gölü Alt Havzası’nda boşluk analizi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

beysehir1Havza bazında su yönetimi ile ilgili mevzuattan ve kurumların bakış açıları ile uygulamalarından kaynaklanan sorunların tespit edilerek, havza bazında su politikalarına ilişkin boşluk analizinin (güçlü ve zayıf yönler) gerçekleştirilmesi ile kurumlar arası koordinasyonun iyileştirilmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetim anlayışı çerçevesinde yönetilmesine olanak sağlayacak su stratejilerinin pilot alan özelinde belirlenmesi projenin ana hedefidir. Daha sonraki çalışmalar için ülkemizin diğer havzalarına uygulanabilecek bir metodoloji geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Su ve Kanalizasyon İdareleri Arasında Mukayeseli Değerlendirme (Benchmarking) Çalışması

 

2016 yılında başlatılan proje kapsamında, su ve kanalizasyon idarelerinde kurumsal olarak mukayeseli değerlendirme (benchmarking) çalışması yapılarak önem taşıyan performans göstergeleri belirlenip mukayeseli analizleri gerçekleştirilecek ve kurumların iyileştirmeye açık olan alanlarının tespiti yapılacaktır.

Agrisnupes Projesi

 

WaterWorks 2015 ERA-NET Cofund Çağrısı kapsamında fonlanacak olan “AGRINUPES: Tarımsal Faaliyetler Sonucu Su Kaynaklarına Karışan Pestisit Kalıntılarının Yerinde Takibine Yönelik ‘Immunoflow’ Benzeri Testlerin Geliştirilmesi, Uygulaması ve Yönetim Modeli Araştırması” başlıklı proje ile tarımda kullanılan besin elementlerinin optimum kullanımına ve yer üstü su kaynaklarında pestisit tayinine yönelik biyosensörlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Projenin Türkiye ortaklarından SUEN, Türkiye’de Konya kapalı havzasında yürütülecek saha çalışmasının koordinasyonu; su kalitesi takibi ve halkın katılımı ile ilgili ulusal ve AB mevzuatının GZFT (SWOT) analizi çalışması; çalışma çıktılarının yorumlanması; nihai kullanıcılara ulaştırılması ve yönetim mekanizmalarına entegre edilmesi konularında görev alacaktır. Proje konsorsiyumu, 5 ülkeden (Portekiz, İsveç, Hollanda, İspanya ve Türkiye) 8 farklı kurumun katkılarıyla oluşturulmuştur. Nisan 2017’de başlaması hedeflenen projenin süresi 3 yıldır.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı

 

SUEN Ergene Havzası’ndaki kirlilik seviyesinin belirlenmesi ve mevcut kirliliğin azaltılması için oluşturulan “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” dâhilindeki 12 vilâyetin atıksu arıtma tesislerinin boyutlandırılmasına teknik destek verdi. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için: http://ergene.ormansu.gov.tr 

WatEUr – Avrupa Su Sorunlarına Çözüm Arayışı

 

 SUEN, Avrupa Komisyonu’nun 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklediği “WatEUr – Avrupa Su Sorunlarına Çözüm Arayışı” projesinde Türkiye’yi temsil ediyor. WatEUr Avrupa’daki Ar-Ge çalışmalarının yapılandırılması, koordinasyonu ve genel veriminin artırılmasına katkıda bulunacak. Projenin genel amacı, ekosistem sürdürülebilirliğini koruma, vatandaşlar için güvenli su sistemlerinin geliştirilmesi, su sektöründe rekabetin teşvik edilmesi, suyun akılcı kullanımını sağlayan biyo-temelli bir ekonominin uygulanması ve su döngüsü açığının kapatılması dâhil olmak üzere, Avrupa için yeni bir stratejik araştırma gündemi oluşturmak.

Su ve Yeşil Büyüme

 

Kore Cumhuriyeti ve Dünya Su Konseyi çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal refah ve eşitliğin sağlanmasında suyun rolünü vurgulamak amacı ile 2010 yılında Su ve Yeşil Büyüme (Water and Green Growth – WGG) kavramını oluşturdu ve Su ve Yeşil Büyüme Projesini başlattı. Projenin sonuçları bir raporda derlenerek Nisan 2015’te Güney Kore’nin Daegu-Gyeongbuk kentlerinde düzenlenen 7. Dünya Su Forumu’nda tanıtıldı. Raporda onbir ülkeden vaka çalışmaları ekonomik büyüme, çevrenin korunması ve sosyal kalkınma hedeflerine yönelik olarak analiz ediliyor. SUEN Su ve Yeşil Büyüme Projesi’nde İstanbul’daki Haliç Vaka Çalışması için yerel danışman olarak yer aldı. Su ve Yeşil Büyüme Projesinin raporlarını görüntülemek için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

Water and Green Growth Vol1 

Water and Green Growth Vol2