SUEN KHK

SUEN Kuruluş Kararnamesi


 

658 sayılı Türkiye Su Enstitüsü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 Kasım 2011 tarihinde kurulan Enstitünün teşkilat yapısı ve görevleri 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 33. Bölümü kapsamında yeniden düzenlenerek 15 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak hizmetlerini yürütmektedir.

 

“BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ”

(Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı: 4, Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 15/7/2018)

 

OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye Su Enstitüsü

 

Amaç ve kapsam

MADDE 469 ‒ (1) Bu Bölümün amacı, Türkiye Su Enstitüsünün kuruluş ve teşkilatı ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Bölümde belirtilen görevleri gerçekleştirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türkiye Su Enstitüsü kurulmuştur. Enstitünün kısa adı “SUEN”dir. Enstitünün merkezi İstanbul’dadır.

 

Görevler

 

MADDE 470 ‒ (1) Enstitünün görevleri şunlardır:

a) Su ile ilgili, geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi,su yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek.

b) Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip etmek.

c) Ulusal ve uluslararası su sektörünün işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek, çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası su sektöründe temayüz etmiş kurum ve kişiler ile gerektiğinde projelerde beraber çalışmak.

ç) Sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkân ve araçların geliştirilmesine katkı sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yapılmasını desteklemek.

e) (Değişik:RG-8/4/2020-31093-CK-58/10) Su konusundaki uluslararası ve bilimsel gelişmelerin takibi, bilgi üretimi ve paylaşımı, bu sahadaki uzmanların yetiştirilebilmesi gibi maksatlarla ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri faaliyetler ve belge ile değerlendirilecek teorik ve/veya uygulamalı eğitim ve öğretim programlarını düzenlemek, uygulamak veya bunlara katkı sağlamak.

f) (Değişik:RG-8/4/2020-31093-CK-58/10 md.) Enstitünün görev alanına giren konularda Türkçe veya yabancı dillerde süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

g) Uluslararası su hukukuna ilişkin çalışmalar yapmak.

ğ) Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin belirlenmesine yönelik bilgi üretmek.

h) Enstitünün görev alanına giren konularda, yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

Teşkilat

 

MADDE 471 ‒ (1) Enstitü teşkilatı; Yönlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu ve Enstitü Başkanlığından oluşur.

 

Yönlendirme Komitesi

 

MADDE 472 ‒ (1) Yönlendirme Komitesi, Tarım ve Orman Bakanının başkanlığındaSanayi ve Teknoloji, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan yardımcıları, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Meteoroloji Genel MüdürüTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Enstitü Başkanı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek iki üniversite öğretim üyesi veya sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur.

(2) Yönlendirme Komitesi, Enstitünün hedef ve stratejileri ile çalışma ilkelerini belirler.

(3) Yönlendirme Komitesi, yılda en az bir defa olmak üzere Enstitü Başkanlığının hazırladığı gündemle Yönlendirme Komitesi Başkanının daveti üzerine toplanır. Yönlendirme Komitesi, toplantıya katılan üyelerinin salt çoğunluğu ile karar verir.

 

Yönetim Kurulu

 

MADDE 473 ‒ (1) Yönetim Kurulu; Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısının Başkanlığında, Enstitü Başkanı, Enstitü Başkan Yardımcısı, Politika Geliştirme Koordinatörü, Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu temsilcilerinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönlendirme Komitesinin belirlediği hedef, strateji ve ilkelere uygun olarak karar almak.

b) Enstitünün idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

c) Enstitünün, personel değerlendirme kriterlerini, iş tanımlarını, görevlere karşılık gelen pozisyonları görüşerek karara bağlamak.

ç) Enstitünün yıllık programını ve bütçe teklifini onaylamak.

d) Enstitünün yurt içindeki ulusal kuruluşlarla işbirliği yapması ve bu kuruluşlara üye olması için karar almak.

e) Enstitünün ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt dışındaki uluslararası kuruluşlara üye olmasına, bunlarla ve yurt içindeki kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek.

f) Enstitü Başkanlığının ve birimlerinin çalışma usul ve esasları, görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe koymak.

g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(3) (Değişik:RG-8/4/2020-31093-CK-58/11) Yönetim Kurulu, altı ayda bir olmak üzere Enstitü Başkanının daveti üzerine olağan toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Yönetim Kurulu, olağan toplantılar dışında gerekli görülen hallerde Başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.

 

Başkanlık

 

MADDE 474 ‒ (1) Enstitü Başkanlığı, Enstitünün yürütme organı olup Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Politika Geliştirme Koordinatörlüğü, Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü, Eğitim ve Yayın Koordinatörlüğü ve İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü birimlerinden oluşur. Enstitü Başkanı, Enstitünün idari birimlerinin en üst amiridir.

(2) Enstitü Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Enstitünün amaçlarına, stratejik planına, performans kriterlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek ve Enstitü organları ile Başkanlık arasında koordinasyon sağlamak.

b) Enstitüyü temsil etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Enstitü personelinin atama işlemlerini yürütmek.

d) Enstitünün yıllık çalışma raporu, araştırma ve iş programı ile bütçesini hazırlamak.

e) Yapılacak bağışları kabul etmek, sponsorluk ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

f) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek.

g) Yönetim Kurulu ve Yönlendirme Komitesi tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ğ) Mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

(3) Başkana yardımcı olmak üzere bir Başkan Yardımcısı atanır. Başkan Yardımcısı, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur.

(4) Yönlendirme Komitesinin ve Yönetim Kurulunun sekretarya işleri Enstitü Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

Koordinatörlüklerin görevleri

 

MADDE 474/A- (Ek:RG-8/4/2020-31093-CK-58/13)

(1) Koordinatörlüklerin görevleri şunlardır:

a) Politika Geliştirme Koordinatörlüğü:

1) Su ile ilgili, geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek.

2) Sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkân ve araçların geliştirilmesine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak.

3) Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip etmek. 

4) Enstitü tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

5) Uluslararası su hukukuna ilişkin çalışmalar yapmak.

6) Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

7) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

b) Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü:

1) Enstitünün görev alanına giren konularda yurtiçi ve yurtdışı proje tekliflerinin hazırlanmasını ve yürütülmesini koordine etmek ve izlemek.

2) Bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırma çıktı ve sonuçlarının ulusal ve uluslararası su politikalarına katkı sağlaması ve yayımlanması için ilgili koordinatörlükleri desteklemek.

3) Yürütülen projelere dair gerekli kayıtları tutmak ve projelerin ilerleme ve sonuçlarına ilişkin raporları hazırlamak.

4) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

c) Eğitim ve Yayın Koordinatörlüğü:

1) Enstitünün görev alanına giren konularla alakalı ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programlarının planlanması ve uygulanması çalışmalarını yürütmek.

2) Enstitü personelinin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programları planlamak, geliştirmek ve uygulamak; hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

3) Enstitünün görev alanına giren konularda yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını sağlamak, yapılacak yayınlar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4) Enstitünün görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, bu alandaki arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

5) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ç) İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü:

1) Enstitünün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

2) Stratejik planlama ile ilgili tüm iş ve işlemlerin koordinasyonunu yapmak.

3) Enstitü birimlerinin belirlenen performans, verimlilik ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek, koordine etmek ve üst yöneticiye sunmak.

4) Enstitü faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve faaliyet raporu çalışmalarını koordine etmek.

5) Enstitünün yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.

6) Bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak.

7) Enstitü personelinin özlük iş ve işlemlerini yürütmek.

8) Enstitünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

9) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Geçici ve sürekli kurullar ile çalışma grupları

 

MADDE 475 ‒ (1) Enstitü; görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, özel sektör temsilcileri, özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ve sürekli kurullar ile çalışma grupları oluşturabilir.

 

Personel ve mali haklara ilişkin hükümler

 

MADDE 476 – (1) Enstitüde, ilgisine göre 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerine göre personel istihdam edilebilir. Geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve tayin edilir.

(2) (Mülga:RG-11/10/2022-31980-CK-110/6 md.)

(3) (Mülga:RG-11/10/2022-31980-CK-110/6 md.)

(4) Enstitüde proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip yeterli sayıda personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre görevlendirilebilir.

 

Gelirler

 

MADDE 477 ‒ (1) Enstitünün gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

b) Enstitü faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

c) Yayın ve patent gelirleri.

ç) Her türlü yardım ve bağışlar.

d) Enstitünün sahip olduğu taşınır, taşınmaz ve haklardan elde edilen gelirler.

e) Enstitü gelirlerinin nemalandırılması sonucu elde edilen gelirler ve diğer gelirler.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme